درباره ما
معرفی شرکت : 
شرکت با نام کارگزاری دنیای نوین در تاریخ 13/2/1384 تحت شماره 244925 به ثبت رسیده است. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد، مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان حافظ کوچه سام پلاک 12 طبقه دوم غربی است. سرمایه شرکت مبلغ 6،000،000،000 ریال منقسم به 6،000،000 سهم 1،000 ریالی با نام می باشد. 

فعاليت ها و خدمات قابل ارائه :
معاملة اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت ، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.

اعضای هیات مدیره :

به موجب مصوبة مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30/10/1394 اشخاص زیر به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.

ردیف نام سمت توضیحات
1 فريال تربتی مدیر عامل و رییس هیات مدیره  موظف
2 مریم تربتی نایب رئیس هیات مدیره موظف
3 آيدا تربتی عضو هیات مدیره موظف